Menu

Astım Nedir ?

Astım, nefes aldığımızda atmosfer havasının, asıl solu­num olayının cereyan ettiği alveol denilen hava kesecikle­rine naklini sağlayan iletici hava yollarında daralma, tıka­nıklık ve buna bağlı olarak hava geçişinde zorlukla kendi­ni gösteren bir hastalıktır. Her ne kadar yakınmalar gelip geçici olarak görülse de; astımlı hastaların hava yollarında, mikrobik olmayan sürekli bir iltihaplanma söz konusudur. Bu iltihaplanma sonucu, hava yollarında aşırı duyarlılık oluşur. Hastalığın bütün bulgu ve belirtileri, bu iltihaplan­ma ve aşırı duyarlılıkla ilişkilidir.

Astım kimlerde görülür?

Astım, kadın-erkek herkeste; çocuk-erişkin her yaşta ve dünyanın hemen her yerinde görülen bir hastalıktır.

Astım sık rastlanan bir hastalık mıdır?

Astımlı hastaların görülme sıklığı, coğrafi bölgelere, ya­şam koşullarına ve sosyo-kültürel özelliklere bağlı olarak toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Toplumda ya­şayanların %10′undan daha fazlasında astım görüldüğü bildirilen yöreler yanında; %1′den az sıklıkla rastlandığı bölgeler de söz konusudur. Ülkemiz için de durum aynıdır. Ortalama sıklığın çocuklarda % 2-10; erişkinlerde % 2-5 arasında olduğu bildirilmektedir. Bu rakamlar, ülkemiz koşullarında her 4-5 evden birisinde, astımlı bir hastanın ya­şadığı anlamına gelmektedir.

Kişi neden astım olur?

Kalıtımsal (irsi) olarak astıma yatkınlığı olan bir kişi, astıma neden olan veya bunu kolaylaştıran çevresel faktörlerle karşılaştığında astım hastası olabilir.

Astım tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?

Evet. Astım tedavisi olan, tedaviyle tamamen kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Astım tedavisi, etkin bir sü­reçtir ve -ağır yapısal değişikliklerin oluştuğu olgular ha­ricinde- hasta, tedaviyle tamamen normal bir yaşam sürer hale gelebilir. Ancak bu durum, ilaç ve ilaç dışı (tetik fak­törlerden kaçınma) tedavi önerilerimize uyumla sağlanabi­lir. Tedavinin kesilmesi ve tavsiyelere uyulmaması halin­de, bir süre sonra genellikle şikâyetler yeniden başlar.

Astım nasıl tedavi edilir?

Astım; hasta, hekim ve hasta yakınlarının (anne, baba, eş ve öğretmen gibi) işbirliği ile tedavi edilebilir. Bu işbirli­ği olmaksızın, sadece doğru ilaçların reçete edilmesiyle gerçek bir tedavi uygulanmış olmaz. Tedavi uzun sürelidir. Bu süreçte hasta hekimine güven duymalı, sorunu oldu­ğunda ona kolayca ulaşabilmeli, hekimin tavsiyelerine uy­malı, ilaçlarını usûlüne uygun şekilde kullanmalı ve dü­zenli olarak kontrollerini yaptırmalıdır. Hastanın, mutlaka konunun uzmanı bir hekimin kontrolünde olması gereklidir. ‘Hastalık yok, hasta vardır’ özdeyişi, astım için çok ge­çerlidir. Sonuç almak için, astımı bildiği kadar hastasını da tanıyan; hastanın mesleğini, ev ve işyeri koşullarını, almak­ta olduğu tedaviyi, geçmişte yaşadıklarını, önceden gördüğü tedavileri ve bunlara alman cevaplan, hangi ilaçlara hangi dozlarda ne oranda yanıt verdiğini bilen ve hastasının ihti­yacı olduğunda kolayca ulaşabileceği bir hekimin desteğine ihtiyaç vardır. Astımlı hastanın böyle bir hekim tarafından sahiplenilmesi, astım kontrolü için çok önemlidir.

astim-tedavisine-hangi-ilaclar-iyi-gelir

Astımım hangi ilaçlarla tedavi edilebilir?

Buna ancak hekiminiz karar verebilir. Hatta bu sorunun doğru cevabını bulmak için, hekiminizin sizi muayene edip birkaç kontrolle sonucu gözlemlemesi gerekebilir. Kişi için en uygun tedaviyi bulmak zaman alabilir. İlk muayene ve kontrolde yeterli sonuç alınmayabilir. Astım hastalarının tümü için geçerli olan standart bir reçete yoktur. Her hasta­nın tedavisi kendine özgüdür. Başka bir astımlı hastaya ve­rilen tedavi, sizin için yetersiz, fazla veya zararlı olabilir.

Astım tedavisinde ne tür ilaçlar kullanılır?

Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar iki grupta toplanır. Birinci gruptakiler, yakınmaları gideren, hastayı rahatla­tan, ama hastalığı iyileştirmeyen rahatlatıcı ilaçlardır. Di­ğer grupta ise, alınır alınmaz şikâyetleri düzeltmeyen ama uzun süre kullanıldığında hastalığı iyileştiren kontrol edici ilaçlar vardır.

Asıl tedavi edici olan, ikinci gruptaki ilaçlardır. Ancak, hastalığı düzeltecek olan bu tür ilaçlarla birlikte, rahatlatıcı ilaçlan da kullanmak gerekebilir. Bilhassa tedavinin başlan­gıç döneminde, bu iki grup ilaç birlikte kullanılırsa, hem has­ta memnuniyeti hem de hastalığın kontrolü mümkün olur.

Fakat sadece rahatlatıcı ilaçlar kullanılır ve asıl tedavi edici ilaçlar ihmal edilirse hasta şikâyetleri geçtiği için ken­dini iyileşmiş gibi hissederken hastalık ilerlemeye devam eder ve ağır krizler ortaya çıkabilir.

Buradan  Astıma iyi gelen yiyecekleri öğrenebilirsiniz

Yorum Bırakmayı Unutmayınız

Top